หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพในยุค 4.0 แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพในยุค 4.0 แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

admin fin
2018-10-18 14:09:29


    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพในยุค 4.0 แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุ่งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นเข้าสู่สายอาชีพ

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561      แขนงวิชาการเงินการธนาคาร กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพในยุค 4.0 แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ชั้นปีที่ 4 โดยอาจารย์รัศมี รัตนอุบล หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประพัฒน์  วัฒนจตุรพร ฝ่ายการจัดการทรัพยากรบุคคล  ธนาคารทิสโก้   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  มีนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ