อาจารย์ประจำหลักสูตร


แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
อาจารย์ ดร. ณัฐณิชา  กลีบบัวบาน
หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
Email : nusnichar.kr@ssru.ac.th
Website : https://elfms.ssru.ac.th/nusnichar_kr/ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ชารวี บุตรบำรุง
Email :  charawee.bu@ssru.ac.th
Website  www.elfms.ssru.ac.th/charawee_bu/
รศ.ร.ต.อ. (หญิง) อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน
Email :  arunroong.wo@ssru.ac.th
Website :www.elfms.ssru.ac.th/arunroong_wo/
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขมณี 
Email :  krisada.su@ssru.ac.th
Website :www.elfms.ssru.ac.th/krisada_su/


อาจารย์ ดร. วิทยา อินทรพิมล
Email : vithaya.in@ssru.ac.th
Website  www.elfms.ssru.ac.th/vithaya_in/
อาจารย์ รัศมี รัตนอุบล
E-mail : ratsamee.ra@ssru.ac.th
Website : www.elfms.ssru.ac.th/ratsamee_ra/
อาจารย์ ส่งเสริม วจีทองรัตนา
Email : songserm.wa@ssru.ac.th
Website www.elfms.ssru.ac.th/songserm_wa/