ติดต่อเรา


แขนงการเงินการธนาคาร
ลำดับ
ตำแหน่งทางวิชาการ
รายนามคณาจารย์
Website
Google Scholar Account
1.หัวหน้าแขนงวิชาดร.ณัฐณิชา
กลีบบัวบาน
www.elfms.ssru.ac.th/nusnichar_kr/
nusnichar.kr@ssru.ac.th
2.อาจารย์
รัศมีรัตนอุบลwww.elfms.ssru.ac.th/ratsamee_ra/ratsamee.ra@ssru.ac.th
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชารวีบุตรบำรุงwww.elfms.ssru.ac.th/charawee_bu/charawee.ch@ssru.ac.th
4.รองศาสตราจารย์ร.ต.อ.(หญิง)อรุณรุ่งวงศ์กังวานwww.elfms.ssru.ac.th/arunroong_wo/arunroong.ar@ssru.ac.th
5.รองศาสตราจารย์ดร.กฤษฎาสังขมณีwww.elfms.ssru.ac.th/krisada_su/krisada.kr@ssru.ac.th
6.อาจารย์ดร.วิทยาอินทรพิมลwww.elfms.ssru.ac.th/vithaya_in/vithaya.vi@ssru.ac.th
7.อาจารย์
ส่งเสริมวจีทองรัตนาwww.elfms.ssru.ac.th/songserm_wa/songserm .wa@ssru.ac.th