หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บินลัดฟ้าเผยแพร่ศิลปะและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บินลัดฟ้าเผยแพร่ศิลปะและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

admin fin
2018-11-27 12:03:11


            เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ทีมคณาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ  ด้วยการสืบสานประเพณีไทย  เทศกาลลอยกระทง  โดยจัดการแสดงรำวงมาตรฐาน และการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย  มีผู้บริหาร บุคลากรประจำเทศบาลเมือง นักเรียน นักศึกษา และครอบครัวชาวญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความประทับใจ  จัดขึ้น ณ   เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

    การจัดโครงการเผยแพร่ศิลปะและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติดังกล่าว สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะวิทยาการจัดการมีความร่วมมือผ่านบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน โครงการอบรมระยะสั้นฯ และโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมฯ ด้วยการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรประจำเทศบาลเมือง นักศึกษา นักเรียนและครอบครัวชาวญี่ปุ่น รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักในเมือง เพื่อให้อนุรักษ์และเผยแพร่ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเป็นฑูตวัฒนธรรมในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อไป อีกทั้งสานต่อกิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่ชาวต่างชาติในต่างประเทศ