หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สกว. ประชุมร่วมคณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์หารือ ผลักดันโครงการวิจัยมุ่งเป้า
สกว. ประชุมร่วมคณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์หารือ ผลักดันโครงการวิจัยมุ่งเป้า

admin fin
2018-11-12 10:38:08


       เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า เข้าร่วมประชุมหารือ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทีมประสานงานวิจัย ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ

       ทั้งนี้เพื่อร่วมวางระบบในการทำงานและออกแบบการบริหารจัดการสำนักประสานงานชุดโครงการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. และชุดโครงการ Spearhead  กลุ่มบริการมูลค่าสูง โดยจุดมุ่งหมายของการประชุมคือ ทาง สกว.ได้เชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมภารกิจสำคัญในครั้งนี้ โดยมอบให้ อาจารย์ฉัตรฉวี คงดี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในตำแหน่งผู้ประสานงาน ชุดโครงการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัทย์ หนองคู อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการ Spearhead  กลุ่มบริการมูลค่าสูง ทั้งนี้ได้หารือแนวทางในการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยของทั้งสองหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป