หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

admin fin
2021-11-26 15:21:28


แขนงวิชาการเงินการธนาคาร "อาชีพที่ตลาดต้องการ นักการเงินซึ่งสายงานนี้ที่เป็นเสาหลักของทุกองค์กร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะทางการเงินที่รอบด้านและทันสมัย ตลอดจนเทคโนโลยีทางการเงิน ด้วยวิธีการสอน ฝึกปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจบริหารเงินในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565
น้อง ๆ นักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาหรือเรียนจบใหม่ ๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรามีคำตอบให้กับน้อง ๆ ทุก ๆ คนที่กำลัง มองหาสาขาที่เรียนอยู่นะคะ

สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

          -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
          - สาขาวิชาการบัญชี
          -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
          * การตลาด
          * การบริหารทรัพยากรมนุษย์
          * ธุรกิจระหว่างประเทศ
          * การเงินการธนาคาร
          * การจัดการธุรกิจบริการ
          * การประกอบการธุรกิจ


สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601023......

www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา
#FMSSSRU
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#Dek65#TCAS#TCAS2565#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา