หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

admin fin
2018-12-03 13:01:35

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา/แขนงวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ได้แก่

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy Program
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Bachelor of Economics Program in Business Economics
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Bachelor of Business Administration Program in Business Administration

4.1 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Management)
4.2 แขนงวิชาการเงินการธนาคาร (Finance and Banking)
4.3 แขนงวิชาการตลาด (Marketing)
4.4 แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
4.5 แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship)
4.6 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (Business Service Management)

นอกจากนี้เปิดสอนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบฯ ระดับปริญญาตรี (ภาคบ่าย)

1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2 แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.3 แขนงวิชาการตลาด

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2160-1490-5

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม,
ข้อความในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้มไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม