หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์

admin fin
2018-11-05 10:10:47


   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ยกระดับการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

      คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  ACE – 2018 Actual Economy : Local Solutions for Global Challenges  ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2561   ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์  ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ  ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่งานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยในต่างประเทศ  และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการรวมทั้งยกระดับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง