หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญส่งกำลังใจและร่วมโหวต นศ. วจก. สวนสุนันทา เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ขอนแก่น การประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 รอบตัดสิน
ขอเชิญส่งกำลังใจและร่วมโหวต นศ. วจก. สวนสุนันทา เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ขอนแก่น การประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 รอบตัดสิน

admin fin
2020-10-12 13:34:13


        เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563  กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด “วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสุง” ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3 อาคาร 8 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้ารางวัลใหญ่สุดของการประกวดได้ถึง 2 รางวัล รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ได้แก่

      รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชื่อผลงาน : รู้ว่าเสี่ยง ของ ทีม  1 Day   ประกอบด้วย นายอาชวิศว์ วรรณกิจ ,นายวิชยุตม์ เตชะเกิดกมล และนายภูวพงษ์ ภุมราพันธุ์

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชื่อผลงาน : เหมือนไกลแต่ใกล้แค่เนี๊ยะ  ของทีมหมูหวาน  ประกอบด้วย นางสาวสรัลพร ดาวเดช , นางสาวเบญจมาศ ตรีพันธุ์,นางสาว มุกรินทร์ บรรทัดเที่ยง,นางสาวเสาวลักษณ์ แดงสมอ และนายกฤตภาส ศรีวิไล

          โดยนักศึกษาทั้งสองทีม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งพัฒนาผลงานจากการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตงานโฆษณา อันเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด