หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบ ...
2018-12-03 13:01:35
สกว. ประชุมร่วมคณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์หารือ ผลักดันโครงการวิจัยมุ่งเป้า
       เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจ ...
2018-11-12 10:38:08
ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ ...
2018-11-05 10:10:47
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างวัตถุมงคล งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        วันที่ 5 ตุลาคม 2561   ที่ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัด ...
2018-10-18 14:10:51
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพในยุค 4.0 แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิช ...
2018-10-18 14:09:29
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “คนดีศรีสุนันทา 2561”
         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดงาน คนดี ...
2018-10-18 14:08:19
ข่าวปัจจุบัน